הבהרה משפטית

המידע באתר עשוי להיות מוגן על ידי דיני זכויות יוצרים ישראלים ואחרים, יצוין כי זכויות היוצרים באתר, כל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע, הינם רכושם הבלעדי של "פרמטר."
אסור להעתיק, לשדר, לשכפל, לצלם, להפיץ מחדש, או לפרסם את המידע שבאתר או חלקו, ללא הסכמה מפורשת ובכתב של "פרמטר."
"פרמטר" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש בשירות, לרבות נזק למחשב המשתמש. כמו כן,"פרמטר" לא תישא בכל נזק שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה, אשר עלול להיגרם עקב שינויים בזמני תגובת האתר ו/או חוסר זמינות של האתר ו/או המידע.
קישורים לאתרים שאינם של "פרמטר" ניתנים רק כהצעת מידע שעשוי לעניין את המשתמש באתר זה.
אין לראות בעצם קיום קישורים אלו את "פרמטר" כמסכימה או תומכת במידע ושירותים המצויים באתרים אלו.
ל"פרמטר" אין כל שליטה על אתרים שאינה שלה והיא אינה אחראית לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצרכי המשתמש. כמו כן אין "פרמטר" אחראית על זכויות יוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה.
"פרמטר" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש באופן ישיר או עקיף עקב הסתמכות על המצוי באתרים מקושרים אלו.
"פרמטר" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את האתר מעת לעת תוך שינוי או תיקון או הוספה או הסרה של חלקי המידע המופיע באתר.
לצורך כל תיתכן גם הפסקת פעולתו של האתר מעת לעת לצרכי תחזוקה.
כמו כן, שומרת "פרמטר" לעצמה את הזכות להפסיק לחלוטין את פעולות האתר וזאת על פי שיקול דעתה וללא צורך בהתראה כלשהיא למשתמש.
מוסכם כי למשתמש לא תהיה טענה כלפי "פרמטר" בגין שינויים באתר ו/או הפסקת פעולתו.