גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16 א(א)2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995 , פרמטר ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן "החברה") מביאה בגילוי נאות זה לידיעתכם את הפרטים הבאים:
החברה הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הנ"ל.

משמעות המונח "שיווק השקעות" הינו: " מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסים כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס הפיננסי". משמעות המונח "ייעוץ השקעות" הינו: " מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסים כשלנותן הייעוץ אין זיקה לנכס הפיננסי."

החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שמנוהלים או שבבעלות הגופים הבאים:
ילין לפידות גמל והשתלמות, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם גופים נוספים או להפסיק התקשרות עם גופים קיימים מהרשימה הנ"ל או כל רשימה עתידית.

הזיקה נובעת מהעובדה כי החברה עשויה לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

החברה עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.
זיקה של משווק או של מנהל תיקים לנכס פיננסי לא תיחשב על פי חוק כניגוד עניינים בין מנהל התיקים ללקוח!
החברה זכאית לקבל מבנקים ו/או מצדדים שלישיים ו/או סוכנים שלהן עמלות או החזרי עמלות בגין שירותים שבוצעו על-ידן עבור הלקוח במסגרת תיק הלקוח ו/או מסגרת חשבון הלקוח בתאגידים בנקאיים כלשהם.

עובדי החברה ו/או מי מטעמם, העוסקים בשיווק, בתיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך דמי הניהול ו/או תשלומים אחרים הנגבים מהלקוח עבור שירותיהם.

אין במידע, לרבות במסגרת שירות "שיחה אחד על אחד" Online עם נציג החברה כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך ועל כן, אין בשירות משום המלצה או חוות דעת, והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש.