הבהרה משפטית

גילוי נאות:

בהתאם לסעיף 16 א(א)2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995 , פרמטר ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן "החברה") מביאה בגילוי נאות זה לידיעתכם את הפרטים הבאים:

החברה הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הנ"ל.
משמעות המונח "שיווק השקעות" הינו: " מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסים כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס הפיננסי". משמעות המונח "ייעוץ השקעות" הינו: " מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסים כשלנותן הייעוץ אין זיקה לנכס הפיננסי".

החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שמנוהלים או שבבעלות הגופים הבאים:
ילין לפידות גמל והשתלמות, הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם גופים נוספים או להפסיק התקשרות עם גופים קיימים מהרשימה הנ"ל או כל רשימה עתידית.

הזיקה נובעת מהעובדה כי החברה עשויה לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

החברה עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח. זיקה של משווק או של מנהל תיקים לנכס פיננסי לא תיחשב על פי חוק כניגוד עיניינים בין מנהל התיקים ללקוח!!!

החברה זכאית לקבל מבנקים ו/או מצדדים שלישיים ו/או סוכנים שלהן עמלות או החזרי עמלות בגין שירותים שבוצעו על-ידן עבור הלקוח במסגרת תיק הלקוח ו/או מסגרת חשבון הלקוח בתאגידים בנקאיים כלשהם.

עובדי החברה ו/או מי מטעמם, העוסקים בשיווק, בתיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך דמי הניהול ו/או תשלומים אחרים הנגבים מהלקוח עבור שירותיהם.

אין במידע, לרבות במסגרת שירות "שיחה אחד על אחד" Online עם נציג החברה כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך ועל כן, אין בשירות משום המלצה או חוות דעת, והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש.

המידע באתר עשוי להיות מוגן על ידי דיני זכויות יוצרים ישראלים ואחרים, יצוין כי זכויות היוצרים באתר,כל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע, הינם רכושם הבלעדי של "פרמטר".

אסור להעתיק, לשדר, לשכפל, לצלם, להפיץ מחדש, או לפרסם את המידע שבאתר או חלקו, ללא הסכמה מפורשת ובכתב של "פרמטר".

"פרמטר" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש בשירות,לרבות נזק למחשב המשתמש. כמו כן,"פרמטר" לא תישא בכל נזק שהוא,כתוצאה ישירה או עקיפה,אשר עלול להיגרם עקב שינויים בזמני תגובת האתר ו/או חוסר זמינות של האתר ו/או המידע.

קישורים לאתרים שאינם של "פרמטר" ניתנים רק כהצעת מידע שעשוי לעניין את המשתמש באתר זה.

אין לראות בעצם קיום קישורים אלו את "פרמטר" כמסכימה או תומכת במידע ושירותים המצויים באתרים אלו.

ל"פרמטר" אין כל שליטה על אתרים שאינה שלה והיא אינה אחראית לתוכנם,שלמותם או התאמתם לצרכי המשתמש. כמו כן אין "פרמטר" אחראית על זכויות יוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה.

"פרמטר" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש באופן ישיר או עקיף עקב הסתמכות על המצוי באתרים מקושרים אלו.

"פרמטר" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את האתר מעת לעת תוך שינוי או תיקון או הוספה או הסרה של חלקי המידע המופיע באתר.

לצורך כל תיתכן גם הפסקת פעולתו של האתר מעת לעת לצרכי תחזוקה.

כמו כן,שומרת "פרמטר" לעצמה את הזכות להפסיק לחלוטין את פעולות האתר וזאת על פי שיקול דעתה וללא צורך בהתראה כלשהיא למשתמש.

מוסכם כי למשתמש לא תהיה טענה כלפי "פרמטר" בגין שינויים באתר ו/או הפסקת פעולתו.